دکتر مهشید قره باغی

دارای مدرک مراقبت از پوست از شرکت VAGHEIGGI ایتالیا
دارای مدرک مراقبت از پوست از سازمان فنی حرفه ای
دارای مدرک مراقبت از پوست از پاریز
پزشک مربی فنی حرفه ای استان البرز
دارای مدرک MMT از دانشگاه علوم پزشکی شیراز